Error message

Deprecated function: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in include_once() (line 20 of /home/sportonk/public_html/includes/file.phar.inc).

Adatkezelési szabályzat

 

WEBOLDALON VALÓ REGISZTRÁCIÓVAL kapcsolatos

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ közérdekű önkéntesnek jelentkezők részére, hatályos 2019. 08. 01. napjától.

A Sport Önkéntes Központ (SPÖK) sportesemények szervezése kapcsán ad lehetőséget önkéntes közreműködésre, hiszen a nemzetközi és világesemények szervezése nem történhet meg önléntesek nélkül. A megrendezéshez szükségünk van egy olyan lelkes csapatra is, akik közérdekű önkéntesként segítik a szervező bizottásg munkáját.

Ez a tájékoztató a regisztráció során megadott, illetve gyűjtött személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat ismerteti.

Fontos tudni: a regisztrációt követően a jelentkezéshez további személyes adatok megadását fogjuk kérni. Ezeket az adatokat a fiókban található jelentkezési lap kitöltésével, biztonságos felületen lehet majd megadni, az ott található adatkezelési tájékoztató szerint.

Természetesen az, aki a regisztrációt követően meggondolja magát, és nem ad meg további adatot, ezt minden következmény nélkül megteheti és kérheti a regisztráció törlését.

Kérjük, hogy a regisztrációt megelőzőn a Tájékoztatót szíveskedjék figyelmesen átolvasni. Ha kérdése van, kérjük, az alábbi elérhetőségeken keressen bennünket: spokiroda@sportonkentesek.hu

A regisztráció során gyűjtött személyes adatokat az alábbiak szerint kezeljük:

1. Ki kezeli a személyes adatokat?

Az adatkezelő:

Név:                Sport Önkéntes Központ
E-mail:            spokiroda@sportonkentesek.hu

2. Milyen jogszabályok vonatkoznak az adatkezelésre?

A vonatkozó jogszabályok

- a GDPR (az Európai Unió általános adatvédelmi rendelete, azaz: Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)).

- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)

3. Milyen célból milyen személyes adatait kezeljük?

3.1. A regisztráció során hozhatja létre a felhasználói fiókját.

A regisztráció során a felhasználó adatbázisban való azonosítása céljából, valamint abból a célból, hogy a további adatszolgáltatás, tájékoztatás és kommunikáció megfelelő, biztonságos felületen történhessék, kötelező megadnia a felhasználónevet, e-mail címet, jelszót, az oldal nyelvi beállítását, illetve a dátumok és időpontok megfelelő megjelenítéséhez az időzónát (utóbbi két esetben az alapértelmezett a magyar nyelv, illetve a mi szerverünk által megadott időzóna). Amennyiben szeretné, megadhatja a nevét és feltölthet fényképet is, ez azonban nem kötelező.

A megadott adatokat később a Saját adatok menüpontban módosíthatja.

(Ha a regisztráció során küldött link érvényességi ideje alatt (24 óra) a regisztrációt nem erősíti meg, az adatok törlődnek, és újra kell regisztrálnia.)

A regisztráció során főszabály szerint Öntől gyűjtünk adatot. (Ez azt jelenti, hogy csak olyan adatokat kezelünk, amit  Ön megad nekünk, harmadik személytől adatot nem veszünk át.)

Fontos tudni: nem szükségszerű, hogy a felhasználónév, e-mail cím vagy a jelszó személyes adatot tartalmazzon. Olyan felhasználónévvel, e-mail címmel és jelszóval is lehet regisztrálni, amely nem tartalmaz személyes adatot, így nem alkalmas az azonosításra.   

3.2. A regisztráció (illetve a felület használata) során a rendszer által naplózott adatokat (IP cím, a felhasználónév, illetve további naplóadatok) a rendszer informatikai biztonságának a biztosítása céljából kezeljük.

3.3. A regisztráció a közérdekű önkéntesi szerződés megkötésének a feltétele, melyhez a 3. pontban kötelezőként megjelölt adatokat kell megadni. Regisztráció nélkül nem tud közérdekű önkéntesnek jelentkezni.

4. Mi a személyes adatok kezelésének a jogalapja?

4.1. A 3.1. szerinti cél esetén az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása.

4.2. A 3.2. pont szerinti cél esetén a jogalap az Adatkezelőnek a rendszerben kezelt adatok és a rendszer működését biztosító informatikai infrastruktúra biztonságának megóvásához és fenntartásához fűződő jogos érdeke.

5. Ki ismerheti meg a személyes adatokat?

Az adatokhoz kizárólag a Sport Önkéntes Központ, annak partner sportrendezvényei, illetve az előbbi adatfeldolgozók olyan alkalmazottai férhetnek hozzá, akiknek a fenti céloknak megfelelő adatkezelési tevékenység elvégzéséhez az adatok megismerésére szükségük van.

Az adatkezelés során adatfeldolgozókat alkalmazunk, akik a nevünkben nyújtanak szolgáltatást. Az igénybe vett adatfeldolgozók az önkéntes program megszervezésével megbízott, illetve a tárhelyszolgáltatást biztosító vállalkozások. Illetve, azok akik a sportrendezvények lebonyolítása során ezen adatokat meg kell, hogy kapják.

Más harmadik személy adatkezelőnek az adatok nem kerülnek továbbításra, kivéve, ha hatósági, bírósági megkeresés esetén az Adatkezelő az adatokat továbbítani köteles, illetve az alábbi esetben:

Amennyiben egy sportrendezvény kiemelt státuszt kap, amelynek biztonságos megrendezése és lebonyolítása  a szervező, a résztvevők, a vendégek és a közreműködők közös érdeke, várhatóan fokozott biztonsági intézkedések kerülnek majd bevezetésre. Az ezzel összefüggő adatkezelési kérdésekről a jelentkezők, illetve a közreműködők a megfelelő időben tájékoztatást kapnak.

6. Meddig tároljuk a személyes adatokat?

A regisztráció során megadott, illetve gyűjtött személyes adatokat a fiók törléséig tároljuk.

Ez azt jelenti, hogy

- ha a regisztrációt követően a jelentkezési folyamat végén a közérdekű önkéntesi tevékenységre szerződést köt velünk, akkor visszavonásig

- ha a regisztrációt követően a szükséges adatszolgáltatást vagy más nyilatkozatokat határidőben (azaz a regisztráció lezárásáig) nem teszi meg, akkor a regisztráció lezárásáig, de legkésőbb a regisztrációt követő egy hónapig, illetve

- ha a regisztrációt követően az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonja, akkor az ezt követő 1 hónapon belül töröljük a regisztráció során megadott, illetve gyűjtött személyes adatait.

A hozzájárulását a spokiroda@sportonkentesek.hu e-mail címen tudja visszavonni (azaz itt kérelmezheti a fiók és a regisztráció során megadott, illetve gyűjtött adatai törlését).

7. Milyen jogok illetik meg az adatkezeléssel kapcsolatban?

  1. Tájékoztatást kérhet arról, hogy milyen adatait, milyen jogalapon, célból és forrásból, mennyi ideig kezeljük, illetve kinek biztosítunk hozzáférést vagy kinek továbbítjuk és kérheti, hogy ezekről adjunk másolatot.
  2. Jogosult arra, hogy a pontatlan személyes adatai helyesbítését vagy a hiányos adatok kiegészítését kérje.
  3. Kérheti a személyes adatai törlését. Adatait akkor töröljük, ha azokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy kezeltük; ha Ön a hozzájárulását visszavonja és a további adatkezelésnek nincs más jogalapja (pl. jogszabályi kötelezettség vagy a jogos érdekünk); ha a jogos érdekünk alapján kezelt adatok kezelése ellen tiltakozik, amelynek helyt adunk; ha az adatait jogellenesen kezeltük, vagy ha a törlés jogi kötelezettségünk és a törlés nem ütközik a GDPR-ban felsorolt okokba.
  4. Jogosult arra, hogy az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a korábban a hozzájárulás alapján végzett adatkezelés jogszerűségét.
  5. Önnek joga van továbbá arra, hogy azokban az esetekben, amikor az adatkezelés jogalapja a jogos érdekünk, a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozzon az adatai kezelésével szemben (azaz a kérelmét indokolnia kell).
  6. Kérheti emellett bizonyos esetekben az adatkezelés korlátozását (azaz az adatok zárolását): ha vitatja a személyes adatai pontosságát; ha az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; ha nekünk már nincs szükségünk az adataira adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy ha Ön tiltakozott az adatkezelés ellen.
  7. Az adathordozhatósághoz való jog alapján kérheti, hogy a 4.1. pont szerinti, Önre vonatkozó és Ön által a rendelkezésünkre bocsátott adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

A fenti jogok gyakorlása iránti kérelmét egy hónapon belül válaszoljuk meg. Ez a határidő szükség esetén további két hónappal meghosszabbítható. Ilyen esetben a határidő meghosszabbításáról az ok megjelölésével az eredeti határidőn belül tájékoztatjuk.

8. Hová fordulhat jogorvoslatért?

Ha úgy véli, hogy a személyes adatai kezelésével kapcsolatban sérelem érte, jogosult arra, hogy panaszt tegyen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállam felügyeleti hatóságánál.

A Magyarországon illetékes Felügyeleti Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., tel: +36–1-391-1400, fax: +36-1-391-1410. e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, web:www.naih.hu).

9. Hová fordulhat további tájékoztatásért, vagy ha a jogait gyakorolni kívánja?

Kérjük, hogy ilyen esetekben a spokiroda@sportonkentesek.hu  címen keressen bennünket!

Sport Önkéntes Központ 

Szervező Csapata